Menu Sluiten

Archief nieuwsberichten

Hieronder kunt u alle oude nieuwsberichten van onze site terugvinden.

Op Burendag, 25 september 2021 is er, in samenwerking met Versa, soep rondgedeeld aan deelnemers en gasten van de rommelroute. Ook bij de Plus hebben diverse mensen van een kommetje soep genoten. Jammer genoeg was het erg rustig op de route. Wel zijn we tot leuke gesprekken gekomen met buurtbewoners. En ook met een belangstellende voor ’t voedselbos is gesproken en met anderen die geïnteresseerd zijn in het buurtplatform. Het weer was ons gelukkig goed gezind!
Als binnenkort het nieuwe MultiFunctioneel Centrum “de Plataan” in gebruik wordt genomen door de Schakel, Versa en de Bibliotheek zijn er naast de mensen die betrokken zijn bij de activiteiten van deze 3 hoofdgebuikers ook vrijwilligers nodig voor de Plataan zelf.

Er wordt met name gezocht naar gastvrouwen / gastheren, die als vrijwilliger een aantal uren per week de bar en het informatiepunt willen bemensen.

Lijkt u dat leuk om te doen, dan kunt u bijvoorbeeld  contact opnemen met Kati Lipusz van de Schakel. Ze is aanwezig op de maandagen.

telefoon. 035-69 447 42
e-mail info@wijkpostdeschakel.nl

Maandag 28 juni om 20.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden in basisschool De Tweemaster.

De uitnodiging voor deze ALV is, met de agenda en alle bijbehorende stukken, zaterdag 12 juni per email naar alle leden verstuurd.

Mocht u geen uitnodiging voor de ALV ontvangen hebben, kijk dan voor alle zekerheid even in uw “spam” of “ongewenste email” box. Mogelijk dat daar onze ALV-mail in terecht is gekomen (helaas komt dat nog steeds voor, vooral bij mensen met email via KPN). Mocht u niets vinden, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten: dan sturen we alle stukken nog eens op een andere manier.

We hopen op een goede opkomst: het zou fijn zijn iedereen weer eens te zien, zo na die lange periode van corona-lockdowns. En er is voldoende te bespreken. Zo willen we in ieder geval de besluitvorming over de toekomst van de geitenweide afronden.

Gezien de nu nog geldende corona-maatregelen is het wel van belang dat u zich van tevoren aanmeldt, zodat we opkomst tevoren goed kunnen inschatten en kijken of de veiligheidsmaatregelen die we nemen voldoende zijn.

We zullen tijdens de ALV natuurlijk ook weer proberen een overzicht te geven van diverse lopende zaken die van belang zijn voor onze buurten. En voor al dat soort activiteiten zijn we ook steeds op zoek naar leden die actief willen bijdragen aan zoiets als de organisatie van onze beroemde Opschoondag of binnen een van de werkgroepen. Maar we zijn ook op zoek naar versterking van het bestuur: zie bijvoorbeeld het bericht hieronder (dat ook als oproep in het Naarder Nieuws zal verschijnen).

Mocht u onverhoopt op maandag 28 juni verhinderd zijn en niet naar de ALV kunnen, laat dan uw stem niet verloren gaan. U kunt een ander lid van het Buurtplatform dat wél naar de vergadering  gaat eenvoudig machtigen om voor u te stemmen als u voldoet aan de volgende regels uit de statuten:

– Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.
– Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
– Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.
– Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.

Eenvoudig gezegd: u stuurt een simpel mailtje naar info@buurtplatformnaarden.nl waarin u zet welk ander lid u machtigt. Uiteraard bespreekt u met dat andere lid hoe er voor u gestemd moet worden.

En als u niemand kent die die avond gaat, dan kunt u ook een van de bestuursleden machtigen om voor u te stemmen. Het betreffende bestuurslid neemt dan van te voren even contact op om te horen hoe u wilt stemmen.

Hopelijk zien we elkaar maandag 28 juni. En in ieder geval wens ik iedereen een mooie en corona-vrije zomer toe.

Saïd Almakroudi,
voorzitter

Werkgroep Minder Hinder Gooise Meren

De werkgroep Minder Hinder Gooise Meren is in 2016 ontstaan toen een bezorgde groep inwoners uit de verschillende kernen van Gooise Meren elkaar vonden in hun zorgen over de toenemende geluids- en milieubelasting van de snelwegen A1 en A6 maar ook van het alsmaar groeiende vliegverkeer.

Onze doelstelling is om die overlast bij het gemeentebestuur onder de aandacht te brengen en mogelijke maatregelen ter bescherming van de kwaliteit van onze leefomgeving bespreekbaar te maken. Inmiddels hebben wij een positie als vaste gesprekspartner van de gemeente opgebouwd en fungeren wij als klankbordgroep voor de gemeente bij de advisering over de inbreng van de gemeente bij de formele overleggen in de Schipholregio en met Rijkswaterstaat.

Als actieve bewonersvereniging zoeken wij waar mogelijk aansluiting bij de andere wijk- en buurtplatforms in Gooise Meren. Natuurlijk ook met het Buurtplatform KTV, zeker er nu in de buurt zorgen zijn over de reflectie van het geluid op de mogelijk aan te leggen zonnegeluidswal ter hoogte van het Naarderwoonbos. Daar willen we samen met het buurtplatform aandacht voor vragen bij de gemeente omdat er in de toekomst ook op andere plekken in Gooise Meren zonnecollectoren op geluidsschermen/-wallen voorzien zijn.

Naast een vaste kern van leden, hebben ruim 300 inwoners van Gooise Meren zich als sympathisant van de werkgroep laten registreren. Regelmatig ontvangen zij van ons nieuwsbrieven over de voortgang van de gesprekken met de gemeente, Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen.

Door u op te geven als sympathisant laat u aan de gemeente zien dat u het belangrijk vindt dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de bestrijding van de geluids- en milieubelasting van het snelweg- en vliegverkeer. Dat kunt u doen op onze website en uw vragen of opmerkingen kunt u altijd sturen naar info@minderhindergooisemeren.nl.

Hulp gevraagd voor organiseren Opschoondagen
De Opschoondag heeft onderhand een vaste plaats in onze activiteiten gekregen en de organisatie loopt tegenwoordig op rolletjes. Maar het vraagt altijd wel extra inspanning van bestuursleden, die ook met heel veel andere zaken druk zijn. Daarom zoeken we één of meer mensen die zich betrokken voelen bij de Opschoondagen, om eens in de drie maanden een stukje praktische voorbereiding en organisatie op zich te nemen.

Die voorbereiding houdt o.a. het volgende in:

– Thuis bewaren van de oranje KTV-hesjes van het buurtplatform en deze op de Opschoondag meenemen.
– Daags voor de Opschoondag ophalen van de spullen bij de gemeentewerf van Gooise Meren (zakken, handschoenen, grijpers en extra oranje hesjes).
– Voor de Opschoondag kopen van koffie, frisdrank etc.
– Op de Opschoondag tijdig aanwezig zijn met de spullen en helpen bij het klaarzetten (samen met bestuursleden).
– Na afloop helpen opruimen en de spullen van de gemeente meenemen en de week erna terugbrengen naar de gemeentewerf.
– De KTV hesjes en de overgebleven frisdrank etc.mee naar huis nemen en bewaren voor de volgende keer.

Mocht u ons willen helpen stuur dan een mailtje naar info@buurtplatformnaarden.nl

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Op zaterdag 12 juni organiseren we weer een Opschoondag in onze buurten.

Elke keer zijn we weer blij met zoveel enthousiaste vrijwilligers die hun betrokkenheid tonen bij hun (schone) wijk.

Zoals gebruikelijk zorgt de gemeente voor het materiaal zoals handschoenen, grijpers en plastic zakken. Het buurtplatform zorgt voor een natje en droogje vanaf 9:30 uur bij het buurthuis “de Schakel” aan de Kol. Verveerstraat 74

Ondanks de versoepelingen van de corona regels willen we toch graag de maximale voorzichtigheid in acht nemen en willen we u vragen zich aan het onderstaande te houden zodat het opruimen zo verantwoord mogelijk kan gebeuren.

Het zou fijn zijn als u tevoren al afspreekt met wie u gaat lopen. Zodra u zich (samen) meldt loopt, u op de bekende minstens 1,5  meter afstand tot elkaar, langs de materiaal tafels en pakt een hesje (en trekt die vast aan), een zak met een ring, een grijper en handschoenen.

Als u voorzien bent van de gewenste hulpmiddelen is er een tafel met koffie/thee/fris waarmee u alvast (weer op gepaste afstand tot elkaar) wat moed kan indrinken. Hebt u uw drinken op dan kiest u op de laatste tafel een route uit en gaat op pad.

Er is dus geen collectief start moment.

Het is de bedoeling dat tussen 9:30 uur en 10:00 uur gestart wordt. Tot 12:00 uur kunt u zich afmelden.

Wilt u zich aanmelden bij info@buurtplatformnaarden.nl zodat we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen? Maar ook als u zich niet opgeeft bent u van harte uitgenodigd om mee te doen!

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Op zaterdag 20 maart organiseren we weer een Opschoondag in onze buurten. De vorige was, ook ondanks de corona maatregelen, weer een succes.

Elke keer zijn we weer blij met zoveel enthousiaste vrijwilligers die hun betrokkenheid tonen bij hun (schone) wijk.

De gemeente zorgt voor het materiaal zoals handschoenen, grijpers en plastic zakken. Het buurtplatform zorgt voor de koffie en thee vanaf 9:30 uur bij het buurthuis “de Schakel” aan de Kol. Verveerstraat 74

NB. Corona is nog niet bedwongen en daarom willen we u vragen zich aan het onderstaande te houden zodat het opruimen zo verantwoord mogelijk kan gebeuren.

Het zou fijn zijn als u tevoren al afspreekt met wie u gaat lopen. Zodra u zich (samen) meldt loopt, u op de bekende minstens 1,5  meter afstand tot elkaar, langs de materiaal tafels en pakt een hesje (en trekt die vast aan), een zak met een ring, een grijper en handschoenen.

Als u voorzien bent van de gewenste hulpmiddelen is er een tafel met koffie/thee/fris waarmee u alvast (weer op gepaste afstand tot elkaar) wat moed kan indrinken. Hebt u uw drinken op dan kiest u op de laatste tafel een route uit en gaat op pad.

Er is dus geen collectief start moment.

Het is de bedoeling dat tussen 9:30 uur en 10:00 uur gestart wordt. Tot 12:00 uur kunt u zich afmelden.

Wilt u zich aanmelden bij info@buurtplatformnaarden.nl zodat we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen? Maar ook als u zich niet opgeeft bent u van harte uitgenodigd om mee te doen.

Beste leden,

De weersverwachting voor aanstaande zaterdag 13 maart zijn zo slecht dat we hebben besloten om de opschoondag een week te verplaatsen.

Dus opschonen op 20 maart ipv 13 maart!

Verzamelen vanaf 09.30 bij de Schakel op de Verveerstraat. U kunt zich nog steeds opgeven. We hopen jullie dan te zien.

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Monique de Vries-Wensing

Voor werkgroep sociaal was 2020 een heel zwaar jaar. Sociaal kon niet doorgaan door het vreselijke virus. We hadden hele leuke plannen gemaakt, maar die werden stuk voor stuk geannuleerd en we moesten bedenken wat wel zou kunnen. Veel van die plannen hebben we helaas ook weer moeten schrappen.

We hoopten dat 2021 heel anders zou beginnen, maar helaas zitten we weer vol in de lockdown. Inmiddels duurt dit al 11 maanden en lijkt het bijna alsof er geen eind aan komt. Gelukkig zal dat zeker wel gebeuren en zijn er ook mooie dingen voort gekomen uit deze periode.

De paar mensen die we wel zien en spreken, daarbij worden de banden hechter. Omdat we niet kunnen winkelen, vragen we nu om ons of iemand iets heeft en dat is duurzamer. We hebben kunnen genieten van mooie winterplaatjes en sneeuw en ijs hebben ook voor veel plezier gezorgd. De thuiswerkers waren even blij dat ze niet naar hun werk hoefden.

Sociaal blijft op zoek naar dingen die we wel kunnen organiseren en tips zijn van harte welkom!
Intussen zijn wij heel hard aan het bedenken wat kan wanneer er weer groen licht komt en zijn aan de slag gegaan met de 2e speurtocht in onze wijk.
Wij hopen dat jullie veel plezier hebben gehad met de eerste (terug te vinden op de website) en dat jullie deze zelfs leuker gaan vinden!

Veel wandel plezier met speurtocht Tuindorp Keverdijk!

SPEURTOCHT Tuindorp Keverdijk

Kent u alle wijken? Om onze wijken beter te leren kennen heeft de werkgroep Sociaal bedacht dat het leuk is dit te doen in de vorm van een fotospeurtocht.

Hieronder staat de link naar de fotospeurtocht, deze opent in een nieuw venster.

Veel plezier !!   SPEURTOCHT THIJSSEPARK

Het najaar is hèt moment om na te denken over zonnepanelen op het eigen dak.
Door nu voorbereidingen te treffen bent u klaar als in het voorjaar de zon weer volop gaat schijnen!

De werkgroep Duurzaam KTV wil u graag informeren over de inkoopactie van zonnepanelen die energiecoöperatie Wattnu dit najaar weer organiseert. De inschrijving voor deze actie loopt van 1 november t/m 31 december 2020. U kunt zich via deze link geheel vrijblijvend inschrijven voor deelname aan de actie.

Wattnu heeft eerder dit jaar al ervaring opgedaan met deze inkoopactie: in het voorjaar is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Groenpand. Groenpand is o.a. geselecteerd vanwege de kwalitatief goede panelen die geleverd worden tegen een scherpe prijs. En vanwege ervaring die Groenpand heeft met collectieve acties met particulieren.

De goede ervaringen van bewoners in het voorjaar hebben ertoe geleid dat Wattnu de samenwerking heeft verlengd voor deze najaarsactie. En in deze najaarsactie krijgt u zelfs meer vermogen door hetzelfde geld doordat de aangeboden panelen nu 330wp zijn. Dus meldt u aan en ontvang vrijblijvend een offerte voor panelen op uw eigen woning en draag op deze wijze zelf bij aan de gezamenlijke klimaatdoelstellingen.

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Op zaterdag 12 december organiseren we weer een Opschoondag in onze buurten. Ongetwijfeld wordt het net als vorige keer een groot succes.

Nog elke keer neemt het aantal vrijwilligers toe, een teken dat de actie leeft, maar ook een signaal dat veel bewoners betrokken zijn bij hun wijk.

De gemeente zorgt voor het materiaal zoals handschoenen, grijpers en plastic zakken. Het buurtplatform zorgt voor de koffie en thee vanaf 9:30 uur bij het buurthuis “de Schakel” aan de Kol. Verveerstraat 74

Het zou fijn zijn als u tevoren al afspreekt met wie u gaat lopen. Zodra u zich (samen) meldt krijgt u iets te drinken en materialen en kiest u een route uit. U kunt beginnen wanneer u uw drinken op hebt. Het duurt tot ongeveer 11:30 uur.

De huidige Coronamaatregelen betekenen voor de opruimdag het volgende:

  • Op dit moment is het toegestaan om in max groepjes van 4 en op 1,5 meter afstand buiten samen te komen
  • Indien er meer dan 30 personen zich aanmelden, dan dient de start in shifts plaats te vinden
  • Houdt 1,5 meter afstand
  • Koffie / drankjes ophalen en op gepaste afstand van elkaar nuttigen.

Wilt u zich aanmelden bij info@buurtplatformnaarden.nl zodat we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen? Maar ook als u zich niet opgeeft bent u van harte uitgenodigd om mee te doen!

Op maandag 9 november was het zover. Na een lange periode van overleg en afstemming tussen de verschillende partijen, ging de hoognodige opfrisbeurt van het stukje openbaar groen dat in de volksmond bekend staat als het Spokenbos van start. Dit is het stuk groen waar een voetpaadje doorheen loopt van de hoek B. van Rooijenstraat/Jan Houtmanstraat naar de Kol. van Brienenstraat. De eerste dagen werd er vooral gekapt, gesnoeid en geruimd. Op donderdag 12 november kon de volgende fase van start gaan, het aanplanten van nieuwe beplanting.

Buurtbewoners en leden van het buurtplatform zijn hier samen met de gemeente druk mee in de weer geweest. Bij de keuze voor de nieuwe beplanting is gekeken naar een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod voor mens en milieu.
Bloeiende planten, struiken en bomen die een gevarieerd en kleurrijk beeld geven en die een grote aantrekkingskracht hebben op insecten, vogels en andere dieren zoals egels. Verder is het voetpad vernieuwd en worden de speeltoestellen verplaatst naar een locatie waar meer gespeeld wordt. Ook zal er nog een afvalbak worden geplaatst.
De werkgroep groen kijkt met een tevreden gevoel terug op dit leuke project, dat vorm kreeg in samenwerking met de gemeente. Vol spanning is het nu wachten op het voorjaar, om te zien hoe de nieuwe beplanting aanslaat!

In het weekend van 3 en 4 oktober jl. zijn de 19 boomspiegels die het winkelcentrum Keverdijk rijk is, door werkgroep Groen, ingezaaid en afgezet met lint. Nu begint het verwachtingsvolle wachten!

Wat is een boomspiegel?
Dat is de strook grond rondom een boom.

Wat hebben we gedaan?
We hebben een zaadmengsel speciaal voor boomspiegels ingezaaid. Deze mix bestaat uit 20 meerjarige, inheemse soorten die juist gedijen bij de schrale en beperkte grond rondom een boom. Het zijn verder soorten waar vlinders en bijen juist van houden, wat de biodiversiteit in onze wijk weer versterkt. Omdat het zoveel verschillende soorten zijn, verwachten we dat iedere spiegel er een beetje anders uit gaat zien, afhankelijk van de grond en hoeveelheid zon op die plek.

Waarom zijn de spiegels ingezaaid?
Eén van de doelen van de werkgroep is om de twee winkelcentra te vergroenen en op te fleuren. Dat doen we middels jaarrond groene bloembakken en in de zomer bloeiende hanging-baskets en bloeiende boomspiegels.

Test!
Het inzaaien is een test. Wij zijn dan ook zeer benieuwd of en hoe dit zaad hier aanslaat, hoe de planten zich volgend jaar gedragen en of en hoeveel water ze in de zomer nodig hebben. Vanaf nu zullen we de spiegels dan ook goed in de gaten gaan houden. Daarnaast zullen de werkgroep Groen-leden en KTV-bestuursleden de komende tijd ook boomspiegels direct voor hun eigen huis inzaaien. Des te meer ingezaaide boomspiegels, des te meer ervaringen kunnen we de komende tijd opdoen.

Interesse?
We hebben nog een paar zakjes zaad over. Dus als u interesse heeft om ook een boomspiegel nabij uw huis in te zaaien? Geef ons dan een seintje, dan komen we even een zakje brengen! Maar: op = op. En wie weet, staan over een paar jaar álle boomspiegels van onze wijken ’s zomers in volle bloei?

Met groene groeten, Janneke en Mariska

Groen? Gewoon doen!

De werkgroep Verkeer is ook de afgelopen maanden druk bezig met situaties die de verkeersveiligheid in de wijk betreffen. Bezorgde en betrokken bewoners benaderen de werkgroep over verkeersgevaarlijke situatie met de vraag aan het BPF om hen te helpen deze te verbeteren.

Daarnaast is de werkgroep druk in de weer om gevaarlijke of ongewenste situaties die in de jongste ‘wijkschouw’ – van oktober 2019 – naar voren zijn gebracht in overleg met de  gemeente te laten verbeteren.

Zo is de werkgroep al een tijd bezig met de gevaarlijke verkeerssituatie op en rond de Burgemeester Visserlaan: er wordt nogal eens (veel) te hard gereden (zelfs meer dan 100 km/uur). De zebra bij de winkels is onoverzichtelijk en daarom voor gebruikers soms erg gevaarlijk. De uitritten uit de Vierhoven zijn dit ook, zeker wanneer er auto’s op de hoeken staan geparkeerd, op minder dan 5 meter van die hoek.

De parkeervakken op de burgemeester Visserlaan zijn zo smal dat nagenoeg alle geparkeerde auto’s met twee wielen op het fietspad staan. Een gevaarlijke en ongewenste situatie voor de vele fietsers, waaronder veel schoolkinderen.

De situatie in de straat Keverdijk is ook een belangrijk punt van zorg én bemoeienis voor de werkgroep. Ondanks de geldende snelheidslimiet van 30 km en de aanwezige drempeltjes wordt ook hier vaak veel harder gereden dan veilig is (tot 95 km/uur). Nu er sinds enige maanden een oversteekplaats is gemaakt voor fietsers en voetgangers over de (oude) Rijksweg richting korte Meerstraat is het fietsverkeer over die weg richting Keverdijk enorm toegenomen. De kruising van de korte Meerstraat en Keverdijk is voor deze fietsers gevaarlijk: veel verkeer op de Keverdijk houdt onvoldoende rekening met (fiets)verkeer van rechts en rijdt daarbij vaak harder dan de toegestane 30 km.

Het Buurtplatform en de werkroep Verkeer bespreken genoemde situaties – en vele andere – met de gemeente Gooise Meren, met onze wijkwethouder, de wijkadviseur en vooral ook met de wethouder Verkeer. Dat heeft recentelijk gelukkig ook tot acties van de gemeente geleid: het – als voorlopige maatregel – aanleggen van extra hogere verkeersdrempels op de straat Keverdijk en het plaatsen van waarschuwingsborden op de Keverdijk voor (fiets-)verkeer van rechts.

De toezegging is gedaan dat – vooruitlopend op een definitieve aanpassing van de situatie op de Burgemeester Visserlaan over een paar jaar – maatregelen worden genomen om de hoge snelheden hier te beperken, aandacht te geven aan het foutparkeren op de fietspaden en de situatie rond het zebrapad veiliger te maken, op korte termijn.

De leden van de werkgroep Verkeer zullen zich blijven inzetten om onveilige verkeerssituaties in de wijken veiliger te (laten) maken. Meedoen? Neem dan contact met ons op: secretariaat@buurtplatformnaarden.nl

NAARDEN – Een kleine veertig mensen – jong en oud – hebben zaterdag meegedaan aan de Opschoondag, die door Buurtplatform KTV werd geïnitieerd.
Over de opkomst is voorzitter Said Almakroudi laaiend enthousisast. “37 mensen, een hele grote opkomst. Het was een fantastische dag en mede door het mooie weer hebben we alle klusjes kunnen doen. Ik ben echt trots!” Ook wethouder Geert-Jan Hendriks, PvdA-fractievoorzitter Roelien Bekkema en nog meer collega’s van haar hebben meegeholpen. Alle deelnemers gingen met een zakje tulpenbollen naar huis. “De Opschoondag is heel nuttig voor de leefbaarheid in de buurt, maar ook nog eens een gezellige gezamenlijke activiteit”, zei Almakroudi eerder tegen deze krant. [Bron: BussumsNieuws]

Wattnu organiseert collectieve inkoopactie voor isolatie
Woon de digitale informatieavond bij op 30 september en/of schrijf u geheel vrijblijvend in voor de collectieve inkoopactie die loopt van 1 oktober t/m 31 december 2020. Het is nu extra aantrekkelijk om twee of meer isolatiemaatregelen nog dit jaar uit te laten uitvoeren omdat tijdelijk géén 20%, maar liefst 30% van de kosten door de overheid wordt vergoed dankzij de SEEH-regeling.

Honderden euro’s besparen
Goede woningisolatie kan honderden euro’s per jaar besparen op uw energierekening, voor een comfortabelere woning zorgen én u draagt uw steentje bij aan het milieu.

Collectieve inkoopactie voor isolatie
De energiecoöperatie Wattnu* in Gooise Meren organiseert in samenwerking met Energie Verbonden**
in het najaar een collectieve inkoopactie voor isolatie van bodem, vloer, spouw en ramen om bewoners te ondersteunen en te ontzorgen bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Inzet is onder andere een goed en betrouwbaar duurzaam aanbod, een scherpe prijs en goede service voor bewoners. We hebben meerdere leveranciers geselecteerd met meerdere producten zodat we verwachten voor alle situaties oplossingen te kunnen bieden. Dakisolatiemaatregelen zijn ook mogelijk; deze zijn echter vaak specifiek waardoor er geen collectief aanbod is. De gekozen leveranciers kunnen een offerte op maat voor u maken. Onze energiecoaches kunnen u ondersteuning bieden.

Aanmelden voor bijeenkomst en/of collectieve inkoopactie
Woensdag, 30 september om 20 uur volgt een informatiebijeenkomst waar we u verder over kunnen informeren. U kunt zich voor deze Zoom-bijeenkomst aanmelden via deze LINK. Wij sturen u daarna de inloggegevens voor deze avond.
Het is ook mogelijk om u zich volledig vrijblijvend al op te geven voor de collectieve inkoopactie door u HIER aan te melden.

Noteer 30 september alvast in uw agenda en zorg dat u deze informatie niet mist. Na aanmelding krijgt u verdere toelichting op het programma voor deze avond.

* Wattnu is een coöperatie van en door leden, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen.
** Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van alle energiecoöperaties in Gooi en Vechtstreek.

De leden van werkgroep Groen hebben een verslag gemaakt betreffende de ideeën rond de herinrichting en het onderhoud van de geitenweide.

Klik hier voor het verslag

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Op zaterdag 19 september organiseren we weer een Opschoondag in onze
buurten. Dit is natuurlijk heel nuttig voor de leefbaarheid in de buurt, maar ook
nog eens een gezellige gezamenlijke activiteit!
Daarnaast wil onze werkgroep groen dit moment gebruiken om uit een
aantal boomspiegels rond de winkels het onkruid te verwijderen, zodat
deze later als proef, kunnen worden ingezaaid.

Geef u op via secretariaat@buurtplatformnaarden.nl en doe mee!

Wanneer? Zaterdag 19 september

Waar? Wijkcentrum de Scan (tijdelijk in de seniorenwoningen)

Hoe laat? Inloop 9.45 uur, koffie of thee staan klaar.
Om 10.00 uur gaan we dan van start.
Het duurt ongeveer tot 12.00 uur

Zakken, knijpers en handschoenen worden uitgedeeld.
Wilt u helpen bij het leeghalen van de boomspiegels, dan is zelf
tuingereedschap meenemen handig.
Wij hopen weer op veel enthousiaste aanmeldingen en mooi weer!

Namens het bestuur,

Said Almakroudi,
Voorzitter Buurtplatform KTV

Goedendag,

Graag zou ik mijzelf even aan u willen voorstellen; mijn naam is Stephanie Knook en ik ben sinds afgelopen mei waarnemend wijkagent Naarden voor de wijken Keverdijk, Vierhoven, Oranje Nassaupark Noord en het industriegebied.

Ik ben met vol enthousiasme en gedrevenheid begonnen aan deze functie en ik hoop dit ook aan u te kunnen overbrengen.

Weet dat u mij kunt contacten wanneer u vragen heeft, een casus wilt bespreken of een melding wilt maken.

Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844, via de website/ het contactformulier www.politie.nl/mijnbuurt of via mijn politie Instagram: wijkagent_van_naarden

Met vriendelijke groet,
Stephanie Knook, waarnemend wijkagent.

Nadat de bloembakken in het centrum van de Keverdijk waren aangepakt, waren nu de bakken vóór de winkels aan de Burgemeester Jur. Visserlaan (bij de Hofjes) aan de beurt.

Werkgroep Groen is druk bezig geweest en alles staat er weer k(l)eurig bij!

 

Lieve buurtbewoners,

De buurtkastjes aan het J.P. Thyssepark en Irenehof 109 zijn bijna leeg.

Mocht u nog iets over hebben dan zien deze kastjes dit graag tegemoet! Bedankt namens het Buurtplatform KTV Naarden,

Said Almakroudi (voorzitter) en Bianca Leeflang-Vos (lid).

Op zaterdag 20 juni aanstaande willen we weer een opschoondag in onze buurten organiseren.

Afstand houden tijdens de werkzaamheden in de buitenlucht is natuurlijk geen enkel probleem. De gebruikelijke koffie-met-koek sessies voorafgaand aan en na afloop van het papierprikken zullen we echter helaas moeten overslaan. Maar we zijn ervan overtuigd dat het nog steeds een gezellige gezamenlijke activiteit blijft. Daarnaast is het natuurlijk heel nuttig voor de leefbaarheid in de buurt.

Dus: Geef u op (secretariaat@buurtplatformnaarden.nl) en doe mee!

Verzamelen om 10 uur voor de deur van De Schakel )Kolonel Verveerstraat 74), waar zakken, knijpers en handschoenen zullen worden uitgedeeld. En dan gaan we met zijn allen een kleine twee uur aan de slag.

Namens het bestuur van Buurtplatform KTV

Voorzitter Said Almakoudi

 

Op eerste Pinksterdag zijn verschillende leden van het Buurtplatform druk bezig geweest in de centrum van de Keverdijk. Alle bloembakken en boomspiegels staan weer vol met mooie kleuren en zien er weer tip top uit!

 

 

Sinds enkele weken is Werkgroep Groen in het bezit van een bakfiets.

De bakfiets wordt nu met name gebruikt om de planten in de boomspiegels en de bloembakken in het centrum van de Keverdijk water te geven. Daartoe is er een grote ton in de bak geplaatst welke gevuld kan worden met 100 liter water. Zeker in deze droge, zonnige tijden geen overbodige luxe!

Meerdere malen per week trekken de leden van Werkgroep Groen (Mariska, Janneke en Said) er met de fiets op uit om de planten water te geven.

Daarnaast kan de fiets uiteraard worden ingezet bij andere activiteiten van het Buurtplatform.

Collectieve inkoopactie zonnepanelen

Het mooie weer maakt het zelf opwekken van zonne-energie wel heel aantrekkelijk!

Afgelopen weken piekte de productie van zonnestroom in Nederland als nooit tevoren.
Wattnu, de energiecoöperatie voor Gooise Meren (zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen), organiseert een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Er is een uitgebreide leverancierselectie uitgevoerd, waaruit Groenpand als leverancier is geselecteerd.

De collectieve inkoopactie gaat 22 mei van start en duurt tot 30 juni as.

Gedurende deze periode kunt u zich vrijblijvend inschrijven voor deelname aan de actie op wattnu.org

Vanwege de coronamaatregelen wordt er een online video-informatie avond georganiseerd op donderdag 28 mei om 20 uur.

Als u interesse heeft in deelname aan deze informatie avond kunt u zich vooraf aanmelden via wattnu.org/aanmelden/. Meer informatie over de inkoopactie is te vinden op de website wattnu.org.

Nieuwe actie: Online energiegesprek met €50,- waardebon

Deze week starten ruim 30 speciaal getrainde energiecoaches van Wattnu met gesprekken via telefoon en/of beeldbellen. Zij geven inwoners van Gooise Meren gratis advies op afstand bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen.

Samen wordt er gekeken welke kleine maatregelen relevant zijn. Vaak is het mogelijk om met enkele kleine investeringen en meer energie bewustzijn 10% op het energieverbruik te besparen. Kleine maatregelen zijn relatief goedkoop en makkelijk uitvoerbaar, zoals bijvoorbeeld radiatorfolie, tochtstrippen of LED-lampen.

Na afloop van het gesprek krijgt de aanvrager ook een ludieke placemat met 24 bespaartips, en een waardebon waarmee voor €50,- producten kunnen worden uitgezocht op de website www.energiebespaarshop.nl.

Aanmelden voor het gratis online energiegesprek kan via www.wattnu.org/actie. Wees er snel bij want er zijn 1000 waardebonnen van €50 beschikbaar.

Beste buurtbewoners!

Wij hopen dat wij in september weer samen mogen gaan repareren!

In dat geval is iedereen hartelijk welkom in de Schakel, Kolonel Verveerstraat 74, op zaterdag 3 september 2020.

Het Repair Café Naarden is gratis toegankelijk. Het draait om (samen) repareren.
We hebben voldoende gereedschap en materiaal en een aantal ervaren deskundigen op het gebied van kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed enzovoort.
Er is een fooienpot aanwezig, waar we de kosten mee hopen te bestrijden.
Neem van thuis uw kapotte spullen mee. In het Repair Café gaat u samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. En kijkt en leert…

De website van Repair Café Naarden vind u HIER.

Repaircafé® is een wereldwijd initiatief. Voor meer informatie klikt u hier!

Beste leden van Buurtplatform KTV,

Gezien alle ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft het bestuur
besloten om zowel de Opschoondag (zaterdag 21 maart) als de Algemene
Ledenvergadering (ALV, maandag 30 maart) af te gelasten.

Weliswaar gaat het hier om activiteiten waar waarschijnlijk niet meer
dan 100 mensen op af komen, maar toch leek het ons verstandig om geen
onnodige risico’s te nemen.

De ALV zal op een later tijdstip georganiseerd worden. We zullen
daarover zo gauw als mogelijk mededelingen doen.

En er is in ieder geval al een volgende Opschoondag gepland op 20 juni.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Buurtplatform KTV,

Saïd Almakroudi,
voorzitter

Weggooien? Mooi niet!

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem.

Het Repair Café brengt daar verandering in!
Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid.
Dus minder grondstoffen en minder energie en minder CO2-uitstoot.
We willen op een andere manier naar spullen kijken. En er opnieuw de waarde van inzien. We willen zo bijdragen aan een mentaliteitsverandering.
Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.
Maar bovenal willen we laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.
Kom het ook eens proberen!

Het Repair Café Naarden is gratis toegankelijk. Het draait om (samen) repareren.
We hebben gereedschap en materiaal en ervaren deskundigen.
Op het gebied van kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed enzovoort.
We hebben wel een fooienpot, waar we de kosten mee hopen te bestrijden.
Neem van thuis uw kapotte spullen mee. In het Repair Café gaat u samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. En kijkt en leert…
Iedereen is hartelijk welkom in de Schakel, Kolonel Verveerstraat 74, op zaterdag 4 april 2020.

De website van Repair Café Naarden vind u HIER.

Repaircafé® is een wereldwijd initiatief. Voor meer informatie klikt u hier!

Gezamenlijk de schouders onder een duurzame toekomst voor onze KTV wijken

Het initiatief
De campagne Energie besparen & duurzaam wonen in KTV is op 29 oktober jl. van start gegaan met een goed bezochte bewonersavond in de Tweemaster. De werkgroep is daarna met veel enthousiasme aan de opvolging begonnen.

Energie coaches in de wijk
In KTV is naar aanleiding van de bewonersavond de afgelopen weken de eerste energiecoach van de KTV opgeleid en gecertificeerd. Deze opleiding vindt plaats in samenwerking met energie coöperatie WattNu. Lijkt het u leuk om zelf de opleiding tot energiecoach te volgen om vervolgens zelf buurtgenoten op weg te helpen met het verduurzamen van de woning, laat het ons dan weten via secretariaat@buurtplatformnaarden.nl.

De collectieve inkoop actie KTV
U kunt tot 1 februari jl. deelnemen aan een collectieve inkoop voor isolatiemaatrelen. Voor de eerste 15 woningen is een woning opname gemaakt en de worden de eerste isolatie maatregelen de komende weken uitgevoerd.

Deze 15 woningen is nog maar het begin. Gezien de opkomst tijdens de bewonersavond ziet de werkgroep dat het onderwerp leeft in de wijk. De werkroep wil graag meedenken met bewoners en waar mogelijk ondersteunen bij het nemen van maatregelen.

Bent u wel van plan om maatregelen te nemen, maar is het er nog niet van gekomen om in beweging te komen, dan wil de werkgroep u graag helpen.

U weet welke maatregelen u wil nemen:
1) Ga dan nu naar onze ACTIEPAGINA, en maak uw interesse voor een vrijblijvende offerte direct kenbaar.

U wilt graag maatregelen nemen, maar twijfelt of u voldoende informatie heeft om de juiste keuze te maken:
2) Bekijk de modelwoning die overeenkomt met uw eigen woning voor een vergelijkbaar advies op onze WIJKPAGINA.
3) Bestudeer de bijgevoegde twee factsheets voor een toelichting en uitleg over bodem, vloer en spouw isolatie
4) Loop binnen bij het inloopspreekuur van het buurtplatform op 14 januari as (11:30-12:30 uur) of 28 januari as (20:00-21:00 uur) en stel uw vragen aan de aanwezige energiecoach.

U wilt graag mee doen, maar weet niet waar te beginnen:
5) Vraag een energiecoach gesprek aan KLIK HIER en een buurtgenoot komt bij u langs om met u mee te denken.

Mocht u vragen hebben of met de werkgroep willen overleggen, dan horen we dat graag via secretariaat@buurtplatformnaarden.nl.

Beste buurtbewoners,

Inmiddels zijn er twee nieuwe buurtkastjes (ook wel Little Free Pantry’s genaamd) bijgekomen!

Het tweede kastje is te vullen en te bewonderen aan het Jac. P. Thijssepark nummer 32.

Het derde kastje bevindt zich aan Prinses Irenehof nummer 109 (tegenover Sushi Naarden).

Beide zijn gesponsord door Diaconie Protestante Gemeente Naarden, waarvoor hartelijk dank!

Voor deze kastjes gelden dezelfde regels als de eerder geplaatste; (Kastje 1 staat op Kolonel Verveerstraat 32.) Plaats géén alcohol (ook geen 0,0%), rookwaren of drugs in het kastje. Indien nodig kunt u er iets uithalen (alleen wat u echt nodig heeft).

Voor verdere regels verwijzen we je graag naar de littlefreepantry facebookpagina

Op zaterdag 14 december is het weer zover:

Met zijn allen de buurt in om zwerfvuil op te ruimen.

Start om 10 uur bij De Schakel (Kolonel Verveerstraat 74); om 11:30 -12 uur zijn we klaar.
Voor gereedschap en koffie/thee/limonade/koeken wordt gezorgd.

Laten we zorgen dat we net als de vorige keer door ons enthousiasme
andere buurtbewoners bewust maken van het belang van een schone buurt en
een schoon milieu.

Wilt u zich opgeven via secretariaat@buurtplatformnaarden.nl

Graag tot 14 december!

Afgelopen week zijn de leden van werkgroep Groen druk bezig geweest met het beplanten van de boomspiegels en de plantenbakken in het winkelcentrum. Alles is gefinancierd door Buurtplatform KTV. De planten zijn besteld in samenwerking met Lobelia.

Bomen in woonstraten zijn belangrijk voor een mooi straatbeeld én voor de natuur. Daarom staan er in gemeente Gooise Meren veel bomen. Wilt u nóg meer groen in uw straat? Dan kunt u een stukje grond rondom een boom ­(de boomspiegel) ­zelf beplanten en onderhouden. U ‘adopteert’ dan de boomspiegel. Er zijn door werkgroep Groen inmiddels 18 boomspiegels geadopteerd in het winkelcentrum (Kolonel Verveerstraat – Evert de Bruijnstraat – Ten Boschstraat).

Wilt u zelf ook een boomspiegel adopteren? Klik dan HIER

 

 

 

Energie besparen en duurzaam wonen in KTV

Het streven van de werkgroep Duurzaam KTV is om met elkaar energie te besparen in de KTV wijken en onze woningen geschikt te maken voor een duurzame toekomst. Een belangrijke eerste stap richting duurzaam wonen is het isoleren van de woningen, met kleine en grotere maatregelen. De aanpak hiervoor is gepresenteerd tijdens de bewonersavond op 29 oktober jl.

Energiescans van modelwoningen

Duurzaam Bouwloket heeft van vijf modelwoningen in onze wijken een energiescan gemaakt. In deze energiescans worden de maatregelen besproken die genomen kunnen worden. Aan de hand van een stappenplan wordt aangegeven wat de juiste volgorde is om deze stappen te nemen. Deze energiescans zijn beschikbaar op de onze wijkpagina bij Duurzaam Bouwloket. Klik HIER voor de energiescans en de presentatie over isolatiemaatregelen.

Energie coöperatie WattNu

Een belangrijke partner van de werkgroep bij het verduurzamen van onze wijk is WattNu, de energie coöperatie Gooise Meren. WattNu is een energie coöperatie zonder winstoogmerk voor en door bewoners. De coöperatie is dus ook een bewonersinitiatief dat geheel door vrijwilligers wordt vorm gegeven. WattNu betrekt bewoners actief bij de energietransitie in onze gemeente. Dit doet WattNu o.a. door de inzet van vrijwillige energie coaches. Klik HIER voor meer informatie over de WattNu en de samenwerking in de wijk.

Collectieve inkoopactie isolatiemaatregelen met subsidie mogelijkheden

De werkgroep ondersteunt en faciliteert bewoners bij het nemen van de eerste stappen. Om deze reden heeft de werkgroep samen met Duurzaam Bouwloket een collectieve inkoopactie georganiseerd voor vloer, bodem en spouw isolatie. Klik HIER voor alle informatie over deze collectieve inkoop actie en klik HIER voor de interessante subsidiemogelijkheden die er op dit moment zijn!

Met elkaar komen we verder, is het leuker en makkelijker!!!

Beste buurtbewoners,

Met trots laten wij weten; HIJ STAAT! Wat staat? Het Buurtkastje ofwel “Little Free Pantry”.

Een kastje, waar wij als buren elkaar mee kunnen helpen door er spulletjes (zoals etenswaren, schoonmaak- toilet- of hygiënische artikelen) in te leggen, die je niet (meer) nodig hebt en die een ander wel kan gebruiken en mag meenemen. De Little Free Pantry is te bewonderen, te vullen en indien nodig kunt u er iets uithalen (alleen wat u echt nodig heeft) op Kolonel Verveerstraat 32 te Naarden.

Indien dit project met respect naar het kastje, de bewoners en de spulletjes een succes word, zullen er verspreid over de wijk KTV meerdere kastjes worden gerealiseerd, zodat we elkaar nog meer kunnen helpen in de wijk!

Voor de regels verwijzen we je graag naar de Little Free Pantry Facebookpagina

Hartelijke groet namens Buurtplatform KTV Naarden, Said Almakroudi

 

Beste allemaal,

Op vrijdag 25 oktober wordt er weer een wijkschouw gehouden in onze
wijken Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven. Bestuursleden en
werkgroepleden van het Buurtplatform KTV gaan dan, samen met de
wijkwethouder, de wijkadviseur en een aantal ambtenaren, de wijk in om
knelpunten en aandachtspunten te bespreken en kijken hoe die kunnen
worden opgelost.

We nodigen u van harte uit om zaken die de aandacht vragen of die als
probleem ervaart, aan ons te melden, bij voorkeur via e-mail aan
info@buurtplatformnaarden.nl. U kunt ze eventueel voorzien van foto’s en
suggesties voor verbeteringen. Voor de duidelijkheid: we bedoelen geen
kapotte lantaarnpaal, losse stoeptegel etc. Die kunt u gewoon melden via
de website van de gemeente:
https://gooisemeren.nl/melden-bij-de-gemeente/

Wilt u dit doen liefst voor dinsdag 22 oktober, zodat we de tijd hebben
om de wijkschouw voor te bereiden?

Wij gaan deze knelpunten dan bezoeken en bespreken de problemen en welke
oplossingen er mogelijk zijn.

Wij horen graag van u !

De werkgroep Duurzaam KTV is het wijkinitiatief ‘Energie besparen & duurzaam wonen in Keverdijk Tuindorp, Thijssepark en Vierhoven’ gestart. Het doel van de werkgroep is om in de wijk met elkaar energie te besparen. Energie die we niet gebruiken, hoeft immers ook niet (duurzaam) te worden opgewekt.

Op dinsdag 29 oktober a.s. organiseert de werkgroep een bewonersavond over dit onderwerp. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Begin oktober heeft elke bewoner per post een uitnodiging ontvangen. Voor meer informatie over deze avond klikt u hier voor de uitnodiging.

Via het formulier op de website kunt u zich voor deze avond aanmelden.

De mensen van de werkgroep ontmoeten u graag op de 29ste!

Samen wilgen knotten langs de Naardertrekvaart. Het is inmiddels een traditie! De wilgen worden geknot langs de Naardertrekvaart door het Buurtplatform KTV (Keverdijk, Thijssepark, Vierhoven) in samenwerking met de gemeente Gooise Meren. Dit jaar gebeurt dit op zaterdag 2 november aanstaande vanaf 10 uur. Verzamelen bij de geitenweide achter in het J.P.Thijssepark, langs de Vaart. De koffie staat dan klaar. Halverwege de werkzaamheden is er tijd voor een eenvoudige lunch.

Gereedschap, zoals zagen, snoeischaren, vuilniszakken, worden beschikbaar gesteld door de gemeente. Als u een (keuken-)trapje heeft, kunt u dat zelf mee nemen. Wij hopen op net zoveel vrijwilligers als vorig jaar…..
Via de mail info@buurtplatformnaarden.nl kunt u zich aanmelden. U kunt zich ook telefonisch aanmelden 06-57220095.

Wij hopen u te zien op zaterdag 2 november!

Op zaterdag 21 september jl. hebben we weer een “opschoondag” gehouden in de buurt.

Niet alleen in Naarden waren de mensen zwerfafval aan het opruimen. Het was deze dag namelijk “World Cleanup Day”. Miljoenen vrijwilligers in meer dan 150 landen zijn deze dag in actie gekomen om de wereld een stukje schoner te maken.

Het is een productieve dag geweest en het was nog gezellig ook! De opkomst was wederom groter dan de voorgaande keren. Ik denk dat we door de opgewekte inzet van jullie allemaal, ook weer een uitstekend voorbeeld hebben gegeven aan iedereen die ons heeft gezien.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet en graag tot een volgende keer!

Het bestuur van Buurtplatform KTV

Op zaterdag 28 september kunt u gezellig komen soepen op het speelterrein aan de Majoor Kampstraat!

 

 

 

 

Kom op vrijdagavond 20 september naar het duurzaamheidscafé in de Tweemaster!

Het programma is als volgt:

-Operatie Steenbreek 19.30-19.55 (lever een tuintegel in tegen een inheemse wilde plant.

Start sprekers 20.00

– Architect Martijn Braunstahl vertelt over de duurzame school (Tweemaster) als mentaliteit en de duurzame school als omgeving.

– Twee wijkbewoners over het verduurzamen van hun woning en de collectieve wijkinkoop van duurzame materialen en technologieën.

– ‘Gesprek op Voeten’ -sessie met een prikkelende beginstelling.

– Janneke en Mariska van het Buurtplatform KTV over het buurtplatform en de plannen van werkgroep ‘Duurzaam Groen’.

– Buurtbewoonster Neeltje over haar sociale én duurzame projecten.

We sluiten af met een borrel.

Op zondag 22 september 2019 is er een vredeswandeling, georganiseerd door SAMEN Gooisemeren. De wandeling start om 14 uur op het plein bij Basisschool De Tweemaster aan de Van Limburg Stirumlaan 105 en iedereen is welkom om aan te sluiten.

We gaan weer opschonen, en wel op 21 september aanstaande!

Samen gaan we ons weer inzetten voor een schonere buurt en voor meer bewustzijn rondom zwerfafval. Een schonere wereld zonder zwerfafval begint bij… jou. En bij jou in de buurt. Want als iedereen een klein stukje opruimt en schoonhoudt, bereiken we samen een groot resultaat.

Geef je op via : info@buurtplatformnaarden.nl

We verzamelen weer om 10 uur bij De Schakel (Kolonel Verveerstraat 74), en hopen natuurlijk dat jij ook meedoet!

Oproep: Heeft u interesse hebt in een kosteloze energiescan van uw woning, klik dan HIER voor meer informatie.

Duurzaamheid in de wijken Keverdijk Thijssepark Vierhoven

Het Buurtplatform en de werkgroep.
Steeds meer bewoners van de KTV-wijken kiezen bewust voor een duurzame toekomst om goed voor zichzelf, hun kinderen en de aarde te zorgen. Door als buurtbewoners samen te werken, kunnen we elkaar helpen, kennis delen en gebruikmaken van collectieve inkoopmogelijkheden om zo gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame toekomst van onze wijken.

Vanuit het Buurtplatform KTV hebben we enige tijd geleden een werkgroep Duurzaamheid opgestart. Samen met de gemeente Gooise Meren willen we bewoners bewust te maken van het energieverbruik om het energieverbruik in onze wijken te verminderen en de woningen te verduurzamen.

CO2 en energiebesparing
Het klimaatakkoord heeft als doel de CO2-uitstoot te verminderen door energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen. Dit wordt de energie transitie genoemd. Deze energie transitie raakt alle aspecten van onze samenleving en heeft dus ook consequenties voor ons als bewoners en huiseigenaren van de KTV-wijken. Ook wij zullen bewuster met energie om moeten gaan om bij te gaan dragen aan het verminderen van de C02 uitstoot.

Elektriciteit versus warmte
Elektriciteit is nodig om de apparaten en verlichting in en rond het huis te laten werken. Warmte is nodig om onze woningen en het water in de kraan te verwarmen. Voor zowel elektriciteit als warmte zijn er verschillende maatregelen mogelijk om energie te besparen. Want energie die we niet gebruiken hoeft ook niet opgewekt te worden.

Maatregelen voor energiebesparing
Het verwarmen van de woning vraagt veruit het meeste energie. We gebruiken hiervoor op dit moment aardgas en in de toekomst zal dit een andere duurzame bron worden. Om het energieverbruik voor het verwarmen van de woning te verminderen zijn er kleine en grote maatregelen mogelijk. Kleine maatregelen zijn bijvoorbeeld het lager zetten van de thermostaat, het verkorten van de douchetijd of het aanpassen van de CV ketel. De grotere maatregelen betreffen het goed isoleren van je woning. Een goed geïsoleerde woning heeft ook direct veel andere voordelen. Het huis is comfortabeler, koeler in de zomer en behaaglijker in de winter, heeft geen tocht en bespaart dus op aardgas. Goed isoleren blijft in de toekomst altijd zinvol, ook wanneer er ingrijpende maatregelen worden genomen zoals bijv. installatie van een warmtepomp.

Isoleren van de woning
Om een woning te verduurzamen zijn er meerdere mogelijkheden. De eerste stap is het isoleren van de woning. Door het isoleren gaat minder warmte verloren. Om een beeld te krijgen van de isolatiemogelijkheden van de woningen in onze wijk, maakt Duurzaam Bouwloket in samenwerking met de werkgroep Duurzaam van Buurtplatform KTV uitgebreide energiescans van de 5 meest voorkomende woningtypen in onze wijken. De resultaten van deze energiescans worden 29 oktober a.s. gepresenteerd op de bewonersavond rondom dit thema. Ook wordt er op deze avond de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen. Meer informatie over deze bewonersavond volgt begin oktober.

Op 5 oktober 2019 staat er wat bijzonders te gebeuren: Tafelen in ’t Tuindorp. Zie de folder met meer informatie.

Beste leden en andere geïnteresseerden van Buurtplatform KTV,

Zaterdag 29 juni hebben we opnieuw een “Opschoon-activiteit” in onze buurten gehouden.
Ondanks het warme weer was er een redelijke opkomst met ook (heel leuk !) nog meer kinderen dan de vorige keer. Op bijgaande foto zien jullie het grootste deel (niet iedereen: sommigen waren op dat moment nog bezig !) van de ploeg, met de oogst van vandaag.

Het viel op dat er minder zwerfvuil lag dan vorige keren. Dat is natuurlijk mooi, want daar gaat het om ! Misschien al een eerste effect van meer bewustzijn bij de mensen. Misschien een effect van het feit dat we het nu vaker doen. We zullen zien hoe het zich ontwikkelt, want we blijven dit voorlopig elk kwartaal doen. Dus: iedereen die tot nu toe verhinderd was: doe volgende keer mee. Het is gezellig en het is dankbaar werk. En het kost heus niet zoveel van je vrije tijd.
Hopelijk hebben dus volgende keer nog weer iets meer vrijwilligers die meedoen, dan kunnen we een nog groter stuk van onze buurten bestrijken.

Nogmaals hartelijk dank aan alle “Opschoners”, leden en niet-leden, volwassenen en kinderen, voor jullie inzet: dit is de perfecte aanpak om concreet te werken aan het verbeteren van de buurt !!

Namens het bestuur van Buurtplatform KTV,

Saïd Almakroudi,
Voorzitter

Zaterdag 15 juni stonden we met bestuursleden en vrijwilligers van ons Buurtplatform met een kraam op de jaarmarkt. Om nieuwe leden te werven, maar natuurlijk ook om uit te leggen wat het Buurtplatform precies doet.
Voor ons was het een heel leuke dag met leuke reacties en vele nieuwe leden die zich hebben aangemeld.

Om te beginnen dus een heel hartelijk welkom aan al die nieuwe leden !! We zullen ons best doen jullie goed op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de buurt en hopen samen met jullie veel activiteiten te ontplooien.

Er was in ieder geval al veel belangstelling voor het nieuwe initiatief Tafelen in ’t Tuindorp en andere activiteiten op-en-om het Buurtplatform. Geleidelijk aan begint het allemaal steeds beter te lopen ! Ook hebben vele mensen meegedaan met de quiz: prijs winnaars hebben inmiddels hun prijs gekregen of een mail gehad.

Wij bedanken langs deze weg nogmaals de sponsors en winkeliers

(: Bloemenhuis Lobelia, Art Creatives Pedicure/Manicure Salon, Kapsalon Men Only, Bakkerij Tetteroo, Trekpleister, Döner King Naarden en Domino’s Pizza) voor hun bijdrage.

Tenslotte: Vergeet niet onze eerstvolgende gezamenlijke activiteit !

Zaterdag 29 juni is het weer Opschoondag!  We gaan weer met zijn allen de buurt in om zwerfvuil op te ruimen.
We starten om 10 uur bij De Schakel (Kolonel Verveerstraat 74) en om 11:30 -12 uur zijn we klaar.
We hopen weer op een grote opkomst; inschrijven via info@buurtplatformnaarden.nl.

We hebben wat foto’s gemaakt van de “hanging baskets”, die tuindorp Keverdijk een fraai aanzien geven.

AutoMaatje is een maatschappelijk project van de ANWB en Versa Welzijn Gooise Meren, met als doel om inwoners van Gooise Meren hun minder mobiele plaatsgenoten te helpen.

Zie hieronder de flyer met een oproep om lid te worden en eventueel bij te dragen aan ons buurtplatform.

Verkeersonderzoek
De gemeente Gooise Meren en de provincie Noord-Holland willen een helder beeld hebben van de consequenties van de vaarverbinding voor het wegverkeer. Op basis van de resultaten maakt de politiek een afweging of deze consequenties acceptabel zijn of niet. Om het effect van de brugsluitingen te bepalen heeft de gemeente gebruik gemaakt van een zogenaamd  dynamisch verkeerssimulatiemodel. Een dergelijk verkeerssimulatiemodel kan nauwkeurig en realistisch van seconde tot seconde laten zien wat er op de weg gebeurt gedurende een bepaalde periode van de dag waarin de brugsluitingen plaatsvinden.

Hierbij de link naar de nieuwsbrief “Van Gooimeer naar Vecht”, betreffende de mogelijke verkeerseffecten van Naarden buiten de Vesting.  Nieuwsbrief

Voor meer informatie : Naarden buiten de Vesting

Nieuw logo voor Buurtplatform KTV !
Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw logo en een nieuwe huisstijl met een nieuw en fris uiterlijk.
Het nieuwe logo staat voor verbinding. Het symboliseert de dynamiek tussen de drie wijken (Tuindorp – Keverdijk, Thijssepark, Vierhoven) en het menselijke aspect daarin.
De variatie in grootte is om te benadrukken dat niemand hetzelfde is, maar dat er ondanks de verschillen een evenwichtige samenwerking kan ontstaan.
Wist u dat kauwgom er ongeveer 20 jaar over doet om natuurlijk af te breken? En wist u dat een blikje daar nog 30 jaar langer over doet? Een frietbakje breekt helemaal niet af maar verbrokkelt slechts…
Op 23 maart was de Landelijke Opschoondag, maar op de 22e hebben de leerlingen van groep 5a en 7a van basisschool De Tweemaster alvast een begin gemaakt rondom de school. We zijn trots op ze!
Beste allemaal,
Afgelopen zaterdag, 23-03-2019, was het Nationale Opschoondag. Met een groep vrijwilligers (zowel leden als niet-leden van ons Buurtplatform, buurtbewoners en niet-buurtbewoners, volwassenen en kinderen) hebben we ook meegedaan. Ook onze wijkwethouder Geert-Jan Hendriks was van de partij.
Bijgaand wat foto’s om een indruk te geven van het enthousiasme waarmee iedereen aan de slag ging. En van de hoeveelheid rommel die we van straat en uit de plantsoenen gehaald hebben (met daarbij nog een forse hoeveelheid “grof vuil”’ die door een van de deelnemers uit de struiken langs de Keverdijk is gehaald).
Alle deelnemers waren het er over eens dat het niet alleen nuttig is, maar ook gewoon gezellig.
En uit reacties die we gekregen hebben blijkt dat we een uitstekend voorbeeld hebben gegeven aan iedereen die ons bezig zag. Ik heb dan ook goede hoop dat de groep de volgende keer weer een beetje groter zal zijn. 
In ieder geval hebben we besloten dat we gaan proberen om zo’n opruimactie, in samenwerking met Samen-Sneller-Duurzaam en de Gemeente, vaker te organiseren. We houden jullie daarvan natuurlijk op de hoogte. En wellicht dat degenen die nu niet meegedaan hebben dan ook kunnen aansluiten.
Met opgeruimde groet,
Namens het bestuur van Buurtplatform KTV,
Saïd Almakroudi,
voorzitter

De gemeente wil de contacten met de wijken versterken via wijkwethouders en wijkadviseurs.

Voor Tuindorp Keverdijk / Thijssepark / Vierhoven is Geert-Jan Hendriks de wijkwethouder. Hierbij stelt hij zich voor en legt hij uit wat hij zal doen. Zowel hij, als de wijkadviseur Lysette Lubbers houden nauw contact met Buurtplatform KTV om zo goed mogelijk informatie uit te wisselen en zaken die van belang zijn voor de buurt te bespreken.

Deze poster is gemaakt door leerlingen van het Wellantcollege.

Zaterdag 23 maart 2019 is het weer Landelijke Opschoondag !!

Buurtplatform KTV doet natuurlijk mee:
Om 10 uur verzamelen we bij De Schakel (Kolonel Verveerstraat 74).

Zwerfafval is de verzamelnaam voor ál het afval dat niet in de afvalbak terechtkomt. Met je buren samen is het vaak ontzettend gezellig om aan de slag te gaan.

Een schonere wereld zonder zwerfafval begint bij… jou. En bij jou in de buurt. Want als iedereen een klein stukje opruimt en schoonhoudt, bereiken we samen een groot resultaat. We hopen natuurlijk dat jij meedoet!

Geef je op via: info@buurtplatformnaarden.nl

Zichtbaar resultaat!
Als je wilt, kun je het resultaat van je inzet op de Landelijke Opschoondag delen in de Litterati app. De app kun je gratis downloaden in de Appstore of Google Play Store. Op deze manier kun je bijhouden wat je tijdens de Opschoondag hebt opgeruimd.
Speciaal voor de Landelijke Opschoondag is een groep gemaakt die LOD 2019 GM heet.

Opschoondag 2018

Het Buurtplatform wil graag weten wat er leeft en speelt in de buurt. 

Op 28 januari 2019 vond er daarom in de SCAN een vruchtbare brainstormavond plaats waarbij wensen en ideeën van buurtgenoten geïnventariseerd werden. De aandachtsgebieden waren: communicatie, sociaal, veiligheid, duurzaamheid, groen en verkeersveiligheid.

Wij danken alle aanwezigen voor hun inzet!

 

 

 

                                  Beste Buurtbewoners

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand  is het Buurtplatform KTV
aanwezig in De Schakel van 11.30 uur tot 12.30 uur.

U kunt bij ons terecht om leuke ideeën te delen of om bijvoorbeeld
deel te gaan nemen aan een project in de buurt.

Samen staan we sterk om er een mooie en veilige woonomgeving van te maken.

U kunt ons ook bereiken via info@buurtplatformnaarden.nl

Sinds 10 september 2018 heeft het buurtplatform een nieuwe voorzitter namelijk  Said Almakroudi.

Said heeft de hamer  overgenomen van Willem Monné.